مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد تقى
نام خانوادگی:فاضل میبدی
پست الکترونیک:mtfazelmeibodi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

در سال 1350 وارد حوزه علمیه قم شدم. اساتید سطح بنده آقایان: باکوبى، دوزدوزانى، موسوی تبریزی و صانعی. اساتید فلسفه آقایان انصاری شیرازى، جوادی آملی بودند. خارج اصول: 6 سال درس آقای مکارم شیرازی خارج فقه: 6 سال درس آقای منتظری و تدریس دروس شرح لمعه، حاشیه منطق، بدایة الحکمه، اصول فقه و کفایه را نیز داشته ام.